એની મહેકના ઉચ્છવાસ મારા મસ્તિષ્કમાં

Image
હર નીશાએ નીશદીન
એની મહેકના ઉચ્છવાસ
મારા મસ્તિષ્કમાં
છુપાઈને તેની જેમ-જ
મારી નિંદનું અલ્પ-વિરામાંવું!

જટિલ ગુંથણી
મારા વિચારોની મજબુત-રચી …
તે મારા વિચારોમાં
એક્મય થઈને ગૂંથાય
જેને સૂર્ય પ્રકાશ
પણ અભેદ ભાસે …

મારી અરજ છે
ફકત મહિના-સમય માટે
સાથ આપ મારી નિંદને
તારા સ્વપ્ન-વિચાર મારા એક-રસ થવા
સ્વપ્નો-વિચારોને
હકીકત સ્વરૂપ આપવા
મારા મનને ગુંથી રહ્યો હું સ્વપ્નો મહી!!! …..

– જયેન્દ્ર આશરા …2013.08.09…

Advertisements

The Inhales In My Hair

Image
Always At Night,
The Inhales In My Hair
And She Sneaks In Me
Interrupts The Sleep!

Making Braids
Of My Thoughts So Good …
That They Make Her A Tight-Blend
Even The Sunbeam …
Can Not Unravel!

I Propose….
You Sleep Just As A Tight-Blend …
In My Thoughts
To Turn Yours & Mine …
Dreams Into Reality
Weaving My Mind In My Sleep!

– Jayendra Ashara …2013.08.09…

# The closeness of the love inspire you to weave her in to your dreams and the future … as the future is weaved by her inspiration….